Vjezd

Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že se areál loděnice se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Ostrožská Nová Ves, musí být využíván jen tak, aby byl jeho vliv na vodní zdroj minimální a nedocházelo k porušování zákazů stanovení ochranného pásma ani jiných povinností daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).
V rámci hromadných akcí je možno areál loděnice využít pouze pro nezbytné setrvání závodníků a jejich nutného doprovodu, jakýkoliv doprovodný program je nutno organizovat mimo areál loděnice a ochranné pásmo vodního zdroje. Při konání závodů musí být dodržen povolený počet vozidel parkujících v areálu kanoistiky a v jeho nejbližším okolí. Pořadatelé závodů zajistí, aby vozidla účastníků závodů nad povolený počet nevjížděla do ochranného pásma vodního zdroje a nebyla v něm odstavována.
Vozidla budou odstavena v areálu kanoistiky a jeho okolí a to v co největší vzdálenosti od vodní plochy dle pokynů pořadatele, žádné z vozidel nebude odstaveno mimo pořadatelem vyznačené parkovací plochy.
Soutěž probíhá v ochranném pásmu vodního zdroje, kde je nutno vyvarovat se všech činností ohrožujících jakost a zdravotní nezávadnost vod, vozidla vjíždějící do ochranného pásma musí být v bezvadném technickém stavu.
Pohybu vozidla s povolením v ochranném pásmu je možný pouze z nezbytných důvodů a to jen po trase od koupaliště Albatros po areál loděnice. Vozidla se v ochranném pásmu musí pohybovat se zvýšenou opatrností. Toto bude organizátory závodů kontrolováno.

  • příjezd do areálu bude zabezpečen pořadatelem před železničním přejezdem, pověřené osoby budou dohlížet a organizovat vozidla účastníků na základě platných povolení k vjezdu k areálu loděnice TJ ONV
  • seznam vozidel, která obdrží povolení od SVK bude zaslán elektronicky PČR (OOUO) a odboru ŽP UH
  • parkování vozidel s platným povolením k vjezdu bude pořadatel koordinovat po celou dobu konání akce
  • parkovací místa u loděnice budou jasně označena
  • organizované parkování mimo oblast konání akcí bude během letních akcí řešeno na záložním fotbalovém hřišti
  • parkování vozidel, která nemají povolení k vjezdu, nebude povoleno
  • pořadatel je připraven jednat v součinnosti s dotčenými úřady